Datum objave: 06.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisuje prosto delovno mesto: Visokošolski učitelj na Oddelku za slikarstvo, na smeri Grafika, predmet Grafika, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)

1. Pogoji za opravljanje dela:

- priznanje pomembnih umetniških del;
- veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje grafika oziroma ustrezno umetniško področje. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
- aktivno znanje angleškega jezika in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- najmanj sedem let samostojnega delovanja na umetniškem področju (samostojne in kurirane predstavitve v referenčnih galerijah, mednarodna sodelovanja...);
- v svojem umetniškem opusu izkazuje sposobnost povezovanja sodobnih umetniških praks s tradicionalnimi in sodobnimi grafičnimi tehnikami;
- najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

2. Kratek opis dela in nalog:

- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
- skrb za grafično zbirko;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in sodelovanje pri upravljanju, t.j. sodelovanje v organih in komisijah ALUO.

3. Rok za prijavo: 60 dni; do vključno 6. 6. 2021

4. Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in predstavitvijo vizije razvoja in izvajanja predmeta grafika na UL ALUO pošljejo na e-naslov: .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.