Datum objave: 07.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA DRUŽINSKO MEDICINO za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom (60%)

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine;
- doktorat znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjske stopnje);
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje družinska medicina.
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti.

2. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Podrobnejši opis: izvajanje vseh oblik kliničnega pouka.

4. Rok za prijavo: 60 dni, od 7.4.2021 do 6.6.2021.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali .

Univerza  Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontakt na članici: Predstojnik Katedre za družinsko medicino prof. dr. Igor Švab.