Datum objave: 09.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana, www.fu.uni-lj.si

Delovno mesto: D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR (angleščina)

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, zaposlitev predvidoma od 1. 9. 2021 dalje.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) jezikovne smeri (angleški jezik);
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer lektor za angleški jezik ali
*izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv lektor za angleški jezik po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) -   *v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani;
- znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi);
- strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- tri leta ustrezne pedagoške prakse ter vsaj tri mesece delovanja v ustreznem jezikovnem okolju.

2. Naloge delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…);
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov;
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah).

3. Prijavo pošljite na el. naslov in ji priložite: življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; bibliografijo; dokazila o izobrazbi; dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela; seznam funkcionalnih znanj. Ustrezno dokazilo o znanju slovenščine je potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2 ali enakovredno potrdilo ali diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je program opravljen v slovenskem jeziku.

4. Rok za prijavo je do vključno 24. 4. 2021.

5. Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj; el. naslov: , tel. št.: 01 5805 560.