Datum objave: 12.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM – m/ž

Naziv: asistent ali asistent-raziskovalec
Šifra DM: H019001
Tarifni razred: IX
Število delovnih mest: 1

1. Pogoji za opravljanje dela:

- zahtevana izobrazba:  8/2 raven izobrazbe/ doktorat znanosti z naravoslovnega področja  - farmacija, medicina, kemija;

- habilitacijski naziv*: asistent ali asistent-raziskovalec za področje klinične biokemije in laboratorijske biomedicine ali toksikološke kemije ali farmakogenomike ali biologije celice ali biokemije in molekularne biologije ali biologije ali biotehnologije;

*Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi izjavo o izpolnjevanju navedenih kriterijev. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora pridobiti zahtevani naziv najkasneje v roku 4 mesecev od podpisa pogodbe. 

- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2. Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- Funkcionalna znanja in ostale zahteve: poznavanje dela v celičnem laboratoriju ter tehnik molekularne biologije in genetike, bioinformatike in delo s podatkovnimi bazami na področju biomedicine, inovativnost, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika.

3.    Kratek opis dela in nalog: 
Znanstveno-raziskovalno strokovno delo za izvedbo projekta na tematiko COVID-19; strokovno sodelovanje z naročnikom nalog in ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah.

4. Sklenitev delovnega razmerja je za določen do 31. 12. 2021, s polnim delovnim časom.

5. Rok za prijavo:  do  29. 4. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.  

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv oz. izjavo o izpolnjevanju kriterijev za pridobitev naziva, citiranosti, bibliografijo itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na .
   
Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6.  Kontaktna oseba na članici:
Zdenka Gantar
Telefonska številka: 4769-505
e-mail: