Datum objave: 14.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent (šifra DM: D010001) na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

1. Pogoji za opravljanje dela:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja germanistike ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja germanistike ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja germanistike ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja germanistike ali magisterij znanosti (prejšnji) s področja germanistike ali doktorat znanosti (prejšnji) s področja germanistike ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja germanistike;
- veljaven habilitacijski naziv asistenta za književnosti v nemškem jeziku. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za književnosti v nemškem jeziku. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

2. Zaželene dodatne kompetence:

- rojeni govorec slovenščine ali rojeni govorec nemščine z znanjem slovenščine na ravni odličnosti (C1–C2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR));
- prednost imajo kandidati, ki imajo diplomo, magisterij ali doktorat s področja starejše nemške književnosti ter univerzitetne pedagoške in znanstvenoraziskovalne izkušnje s področja starejše nemške književnosti;
- izkušnje pri poučevanju;
- retorične sposobnosti, inovativnost;
- sposobnost timskega dela ter sposobnost za aktivno delo s študenti.

3. Opis del in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke;
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 22. 4. 2021

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistenta za književnosti v nemškem jeziku ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja starejše nemške književnosti;
- seznam funkcionalnih znanj.

po elektronski pošti na naslov

4. Predviden začetek dela: 1. 10. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Maja Buzeti
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: