Datum objave: 15.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OA94248.

- Število razpisanih delovnih mest: 1
- Šifra delovnega mesta: D010001
- Šifra naziva: 3 / 2 / 1
- Naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
- Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
- Plačna podskupina: D1
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 30 ur/teden oz. 75% delovnega časa
- Trajanje zaposlitve: za določen čas, od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022
- Poskusno delo: največ 4 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) / doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja fizike;
- veljavni habilitacijski naziv asistent ali višji naziv za področje fizika, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
- uporaba računalniških orodij;
- prednost bodo imeli kandidati z raziskovalnimi dosežki s področja eksperimentalne astrofizike.

2. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- izvajanje nadzora nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- stalen nadzor nad izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 15.04.2021.

4. Rok za prijavo: 3 dni, do 20. 4. 2021.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: