Datum objave: 19.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje Veterinarska medicina na Kliniki za male živali za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)

1. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) veterinarske smeri;
- veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Veterinarska medicina. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

2. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


3. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 18. 6. 2021.

4. Datum objave: 19. 4. 2021.

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana ali na el. naslov:
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01 47 79 389
E-mail: