Datum objave: 04.06.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA , Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent (šifra DM: D010001) na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arheologija ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arheologija ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri arheologija ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arheologija ali magisterij znanosti (prejšnji) smeri arheologija ali doktorat znanosti (prejšnji) smeri arheologija ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri arheologija;
 • Veljaven habilitacijski naziv asistenta za arheologijo. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za arheologijo. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

  3. Zaželene dodatne kompetence:

 • reference s področja arheološke metodologije;
 • terenske delovne izkušnje (dokazila za vodjo oz. namestnika vodje raziskav glede na merila Pravilnika o arheoloških raziskavah, Ur. list 3/13);
 • laboratorijske delovne izkušnje; 
 • vozniško dovoljenje B kategorije; 
 • tekoče znanje slovenskega in vsaj enega tujega (svetovnega) jezika;
 • inovativnost;
 • sposobnost dela v skupini in vodenja skupin. 

4. Opis del in nalog:

 • Vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 8 dni oz. do 13. 6. 2021

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistenta za arheologijo ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • reference s področja arheologije (arheološka metodologija, terenske in laboratorijske delovne izkušnje),
 • seznam funkcionalnih znanj (vozniški izpit ipd.).

po elektronski pošti na naslov jure.prevorsek@ff.uni-lj.si  

6. Predviden začetek dela: 1. 10. 2021  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

7. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Petra Švegl

Telefonska številka: 01 241 10 30

E-mail: petra.svegl@ff.uni-lj.si