Datum objave: 21.06.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) na Oddelku za gradbeništvo, Institut za komunalno gospodarstvo, za pokrivanje vsebin s področja komunalnega gospodarstva in urejanja prostora, za nedoločen čas in s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva, geodezije ali vodarstva in komunalnega inženirstva ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja gradbeništva, geodezije ali načrtovanja in urejanje prostora; 
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Načrtovanje in urejanje prostora ali Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo;
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
 • sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

- izkazujejo znanstveno in raziskovalno odličnost,

- so bili mentorji ali somentorji visokošolskim zaključnim nalogam,

- izkazujejo sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov ter sodelovanja z gospodarstvom in upravo (lokalno, državno),

- so pedagoško sodelovali pri izvajanju predmetov s področja komunalnega gospodarstva,

- izkazujejo aktivno znanje nemškega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR),  

2. Kratek opis del in nalog:  

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  3. Rok za prijavo:

Datum objave: 21. 6. 2021, rok 60 dni; do 20. 8. 2021  

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:  mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si  

Univerza  Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    

4. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 01/47 68 506

E-mail: mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si