Datum objave: 22.07.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana  

Razpisuje prosto delovno mesto: Visokošolski učitelj na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje, na smeri Industrijsko oblikovanje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)  

Pogoji za opravljanje dela:

 • Priznanje pomembnih umetniških del.
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje industrijsko oblikovanje. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
 • Aktivno znanje angleškega jezika in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • Široko strokovno znanje na področju industrijskega oblikovanja ter poznavanje procesov industrijskega oblikovanja na praktični in teoretični ravni.
 • Najmanj 5 let delovnih izkušenj v večjem mednarodno delujočem proizvodnem podjetju in najmanj 5 let delovnih izkušenj vodenja kompleksnejših projektov v mednarodnem okolju.
 • Izkušnje na področju oblikovanja storitev in uporabniških izkušenj ter na področju izobraževanja in vodenja študentskega dela.
 • Prejemnik mednarodnih oblikovalskih nagrad.
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost skupinskega dela, reševanja problemov in inovacijske veščine.

  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam; 
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu; 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog in drugih del; 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in sodelovanje pri upravljanju, t.j. sodelovanje v organih in komisijah ALUO.

 Rok za prijavo: 60 dni; od 22. 7. 2021 do 20. 9. 2021  

Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov: ks@aluo.uni-lj.si.   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.