Datum objave: 22.07.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj m/ž

 Registrska številka objave na ZRSZ: OD44251

 •  Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 3, 2, 1
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2021

 Pogoji za opravljanje dela:

 Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri in/ali priznanje pomembnih umetniških del s področja slikarstva, kiparstva in grafike.
 • veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor, redni profesor za področje grafika.
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi

 Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom
 • zaželene pedagoške delovne izkušnje na področju visokega šolstva
 • samostojno delovanje na umetniškem področju (samostojne in kurirane predstavitve v referenčnih galerijah, mednarodna sodelovanja ...)

 Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2021 na Oddelku za likovno pedagogiko.

Datum objave: 22. 7. 2021

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (do 20. 9. 2021)

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo ne e-naslov

Obvezne priloge:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
 • bibliografija
 • dokazila o izobrazbi 
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili, ali pa dokazila o  veljavnem nazivu gostujočega učitelja na UL. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevnih v pogojih za opravljanje dela

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič Paradinović, tel.: +386 1 58 92 354