Datum objave: 03.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto: 

Asistent (šifra DM: D010001) na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja sinologije ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja), magisterij znanosti (prejšnji) s področja sinologije ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja sinologije;
 • veljaven habilitacijski naziv asistenta za sinologijo. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za področje sinologije. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.


3. Zaželene dodatne kompetence:  

 • specializacija s področja klasične in sodobne kitajske literature,
 • vsaj en objavljen znanstveni članek v mednarodni reviji s faktorjem vpliva,
 • izkušnje pri delu v okviru raziskovalnih projektov,
 • samostojno predstavljanje rezultatov znanstvenega dela na konferencah, 
 • izkušnje pri organizaciji konferenc in drugih znanstvenih srečanj,
 • vsaj en objavljeni prevod literarnega dela iz kitajščine,
 • obvladovanje slovenščine, angleščine in klasične ter sodobne kitajščine.

  4. Opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Poskusno delo: 3 mesece.


6. Rok za prijavo: 14 dni, do vključno 10. 8. 2021   Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistenta za sinologijo ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • reference s področja področja klasične in sodobne kitajske literature,
 • seznam funkcionalnih znanj.

po elektronski pošti na naslov jure.prevorsek@ff.uni-lj.si  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si