Datum objave: 16.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   

Asistent (šifra DM: D010001) na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja geografije ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja geografije ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja geografije ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja geografije ali magisterij znanosti (prejšnji) s področja geografije ali doktorat znanosti (prejšnji) s področja geografije ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geografije;
 • veljaven habilitacijski naziv asistenta za geografijo. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za geografijo. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis del in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Zaželene dodatne kompetence:

 • tekoče znanje angleškega ali drugega tujega jezika,  
 • dobro poznavanje programskega paketa MS Office, 
 • široko znanje s področja fizične geografije in GIS-ov, 
 • retorične sposobnosti, inovativnost, sposobnost timskega dela. 

5. Rok za prijavo: 8 dni  

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistenta za geografijo ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • reference s področja fizične geografije, predvsem geomorfologije, ter GIS-ov,
 • seznam funkcionalnih znanj, predvsem s področja geoinformacijskih in statističnih programskih orodij ter geomorfoloških analiz.

po elektronski pošti na naslov maja.krapez@ff.uni-lj.si  

4. Predviden začetek dela: 1. 10. 2021  

Izbiro kandidata in zaposlitev za polni delovni čas bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2021 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Če soglasja ne bomo prejeli, bomo izbranemu kandidatu ponudili zaposlitev za krajši delovni čas 20 ur tedensko.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

5. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si