Datum objave: 14.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (M/Ž) – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR ZA PODROČJE ZGODOVINA GLASBE (šifra DM: D019001), za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (20%) na Oddelku za glasbeno pedagogiko. 

1. Pogoji za opravljanje dela

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene ali družboslovne smeri ALI 
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene ali družboslovne smeri ALI
 • priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 

Veljaven habilitacijski naziv: docent / izredni profesor / redni profesor za področje muzikologija  

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če:

 • ima veljaven naziv na UL ALI
 • veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznanja naziva, ALI
 • veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ALI
 • izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje muzikologija. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

2.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ: OE82574 naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: tajnik@ag.uni-lj.si

  3. Rok za prijavo: 60 dni od objave: 14.9.2021 do 13.11.2021.

4. Kontaktna oseba na članici: ga. Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav., telefonska številka: 01 2427-306, e-mail: tajnik@ag.uni-lj.si.