Datum objave: 15.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

 Članica: UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2-II  (J017936)  

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in 3 mesečnim poskusnim delom.

Reg. št. ZRSZ: OE85658  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri

Veljavni habilitacijski naziv: /  

4 leta vodstvenih delovnih izkušenj.  

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:

 • organizira in vodi delo projektne pisarne (neposreden nadzor nad izvajanjem del in nalog sodelavcev v projektni pisarni, razporejanje del in nalog zaposlenih v projektni pisarni),
 • spremlja predpise iz svojega delovnega področja in promovira znanstvenoraziskovalne rezultate in dosežke,
 • oblikuje in usklajuje raziskovalne usmeritve in strategije,
 • svetuje pri vseh fazah projekta (priprava, usklajevanje pri projektnih prijavah) na nacionalnih in mednarodnih in evropskih razpisih, nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih štipendijah ipd. ter svetuje in nudi podporo projektnim vodjem,
 • zagotavlja informacijsko podporo, nadzira in spremlja stroške na projektu (uporaba informacijskih orodij za spremljanje projektov),
 • koordinira delo in komunicira z institucionalnimi organi v primeru sofinanciranih projektov, 
 • pripravlja redna finančna poročila celotnega oddelka,
 • skrbi za usposabljanja s področja priprave projektnih prijav in projektnega vodenja, prenos znanja in dobrih praks, 
 • skrbi za organizacijo in udeležbo na promocijskih, diseminacijskih in drugih projektnih dogodkih, za urejanje portfolia projektov,
 • pripravlja gradiva in zapisnike sej Komisije za znanstveno, raziskovalno in razvojno dejavnost ter doktorski študij v delu, ki se smiselno povezuje z znanstveno, raziskovalno in razvojno dejavnostjo in drugih pristojnih komisij,
 • nadzira spremljanje rokov za oddajo poročil, zbira in usklajuje računovodske podatke in skupaj z nosilcem projekta skrbi za oblikovanje končnih poročil za projekte,
 • sestavlja vse vrste odločb, pogodb, aktov in dopisov z delovnega področja v sodelovanju z ostalimi službami fakultete ter vodi statistike, 
 • pripravlja statistike na raziskovalnem in razvojnem področju (Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno razvojni dejavnosti, itd.),
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi usposabljanj raziskovalcev in strokovnih delavcev, skrbi za vzdrževanje stikov s tujimi univerzami, asociacijami in inštituti, nadzoruje delo delavcev službe, za svoje delo odgovarja nadrejenemu.

3. Posebni pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, po potrebi strokovni izpit, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

  »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

4. Rok za prijavo:  14 dni (15. 9. 2021 – 29.9.2021)  

5. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .  

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si