Datum objave: 08.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100)   Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in 3 mesečnim poskusnim delom. Reg. št. objave na ZRSZ: OF15420  

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Veljavni habilitacijski naziv: /  

1 leto ustreznih delovnih izkušenj  

Poskusno delo 3 mesece.  

3. Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Podrobnejši opis:

 • samostojno opravljanje nalog finančno - računovodskega področja; 
 • priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listin; 
 • usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo, pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi; 
 • kontroliranje in spremljanje stroškov po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih; 
 • izstavljanje računov in zahtevkov; 
 • izvajanje blagajniškega poslovanja; 
 • vodenje registra osnovnih sredstev, obračun letne amortizacije; 
 • knjiženje odlivov in prilivov, obveščanje oddelkov o prilivih in druga dela v povezavi s plačilnim prometom; 
 • pomoč pri obračunu plač in dohodkov na podlagi pogodb civilnega prava; 
 • knjiženje plač in prejemkov po denarnem in obračunskem toku; 
 • knjiženje projektnih sredstev, nadzor nad prihodki in stroški posameznih projektov, sodelovanje s projektno pisarno in vodji projektov, pomoč pri pripravi finančnih poročil; 
 • knjiženje drugih poslovnih dogodkov; 
 • sodelovanje pri vodenju materialnega knjigovodstva; 
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno -računovodskim področjem; 
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem delovnem področju; 
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje, informacij in novosti na širšem delovnem področju; 
 • nudenje informacij notranjim in zunanjim uporabnikom; 
 • nadomeščanje samostojnih strokovnih delavcev v finančno-računovodski službi glede na potrebe organizacije dela; 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenega.

5. Posebni pogoji za opravljanje dela:  aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje  predpisov področja dela, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.   

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

6. Rok za prijavo:  14 dni (27.9.2021 – 11.10.2021)  

7. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .  

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si