Datum objave: 25.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

VISOKOŠOLSKI UČITELJ, v nazivu: DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje odnosov z javnostmi, m/ž   

 • Trajanje zaposlitve:
 • Nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Poskusna doba: 3 meseci.
 • Predvideni datum zaposlitve: v študijskem letu 2021/2022.

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti;
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje odnosov z javnostmi;
 • če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev v skladu z Merili;
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • ustrezna bibliografija, ki vključuje objave v mednarodno priznanih znanstvenih revijah s faktorjem vpliva (v JCR);
 • izkušnje v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

2. Kratek opis dela in nalog:     

Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost in retorične sposobnosti, sposobnost komuniciranja in timskega dela v živo in prek virtualnih orodij za projektno sodelovanje, izkušnje z znanstvenim pisanjem in objavami v vsaj enem tujem jeziku, organizacijske in vodstvene sposobnosti ter sposobnosti projektnega vodenja.   Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office, poznavanje programov za kvalitativne in kvantitativne statistične analize

4.Kandidat/ka posreduje prošnjo, ki mora vsebovati:

 • Motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj se kandidat prijavlja na razpisano delovno mesto
 • Življenjepis 
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o znanju tujih jezikov
 • Bibliografijo z označenimi (*) največ petimi (5) ključnimi deli, za katera kandidat želi, da jih komisija podrobneje preuči. Za omenjena dela mora biti navedena ustrezna internetna povezava, kjer so ta dela dostopna oz. morajo biti dela priložena k prošnji; 
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. 
 • Dokazila o pedagoški usposobljenosti

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.    

5. Rok za prijavo: 25. 10. 2021 do 24. 12. 2021;  Prijave so možne po elektronski pošti na naslov: mojca.polak@fdv.uni-lj.si  

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si