Datum objave: 22.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

1.Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH) na Katedri za analizno kemijo - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Plačna podskupina: D1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
 • Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • predvideni nastop dela: 1.12.2021

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) kemijske smeri
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) kemijske smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) kemijske smeri
 • veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje analizne kemije
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. 
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študenti)
 • Uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izjava 

5. Rok za prijavo: od 22. 10. 2021 do 3. 11. 2021  

L spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Vloge z vsemi potrebnimi dokazili, pošljite po elektronski pošti na naslov: mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS-ASISTENT«  

6. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Mojca Lozej

Telefonska številka: +386 1 479 8415

E-mail: mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si