Datum objave: 27.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

1.Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D019001, Visokošolski učitelj za področje fizike (m/ž)

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OH21464.
 • Število razpisanih delovnih mest: 2
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Šifra naziva: 3, 2 ali 1
 • Naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: D1
 • Delovni čas: 2x krajši delovni čas - 20 ur/teden oz. 50% delovnega časa 
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od predvidoma 1. 4. 2021

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • Zahtevana izobrazba: doktor znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri.
 • Veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje astronomije in astrofizike. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve).
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
 • Prednost bodo imeli kandidati z raziskovalnimi dosežki s področja galaktičnih jat in fizikalnih procesov znotraj njih ali s področja spektroskopije zvezd in kandidati, ki so člani aktivnih konzorcijev za spektroskopske preglede neba na velikih skalah.

3.Opis delovnega mesta: 

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam.
 • Organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev).
 • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu. 
 • Vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.
 • Mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del.
 • Sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.).
 • Znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
 • Skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih.
 • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Datum objave: 27.12.2021.  

5.Rok za prijavo: 60 dni, do 25.02.2022.   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si.  

6.Zaposlitev izbranega kandidata/ke bomo izvedli po pridobitvi soglasja h kadrovskemu načrtu 2022.  

7.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 4766-563

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si