Datum objave: 01.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

 Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za določen čas, s polovičnim (50%) delovnim časom     

1. Zaposlitev za: Določen čas od predvidoma 7. 2. 2022 do 31. 12. 2022, s krajšim delovnim časom (50%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo 


2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:   

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
 • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,  

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Opis delovnega mesta: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 1. 2. 2022

5.      Rok za prijavo: 4. 2. 2022  

6. Prijava:   

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.  

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

7. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si