Datum objave: 21.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž

 • na Katedri za teorije in metode pomoči
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D019001
 • za nedoločen čas, od 1. 5. 2022, 40 ur tedenske delovne obveznosti (polni delovni čas)

 Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri

Veljaven habilitacijski naziv: veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje Socialno delo.

Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje Socialno delo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • posebna znanja in izkušnje s področja psiholoških in socioloških ved, psihosocialne podpore in pomoči ter raziskovanja v socialnem delu in sorodnih družboslovnih vedah
 • sposobnost vodenja raziskovalnih projektov
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentkam in  študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Delovne izkušnje: Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s 5 letnimi delovnimi izkušnjami na področju psihosocialne podpore in pomoči in raziskovanja v socialnem delu.

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 1. 5. 2022 dalje.

Rok za prijavo: Datum objave: 21. 2. 2022, rok za prijavo 60 dni; do 22. 4. 2022

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevnih v pogojih za opravljanje dela.
 • Seznam funkcionalnih znanj

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici: Alenka Majer, tajnik fakultete, tel. 01/300-62-36; e-mail: alenka.majer@fsd.uni-lj.si