Datum objave: 03.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  

ZNANSTVENI SODELAVEC (šifra DM:H019007, m/ž), za določen čas do 31.12. 2023 s krajšim (5 %) delovnim časom (2 uri na teden).

Predviden datum zaposlitve je 1. 4. 2022.   Raziskovalno delo se bo opravljalo okviru raziskovalnega programa »Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti«  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja družbenih ved ali nevroznanosti.
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja družbenih ved ali nevroznanosti

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • ZNANSTVENI SODELAVEC
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv Znanstveni sodelavec UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):  inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

 

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

 • za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del
 • za varno delo
 • za strokovni nadzor in vodenje sodelavcev v skupini
 • za opremo oziroma delovna sredstva
 • odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta

Delovne izkušnje: /  

Poskusno delo: /  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: strokovnjak za nevromarketing z izkušnjami uporabe raziskovalnih orodij in opreme za raziskovanje vedenja ljudi.  

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografijo
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo:   Prijave pošljite do vključno 20.marca 2022; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRC22-3«  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 590

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si