Datum objave: 16.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ na Inštitutu za biologijo celice za nedoločen čas, s polnim delovnim časom -M/Ž  

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjske stopnje) s področja biomedicine
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Biologija celiceKandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;

3.Kratek opis del in nalog: 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo: 60 dni, od 16. 3. 2022 do 15. 5. 2022.  

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.  

Univerza  Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontakt: prof. dr. Peter Veranič