Datum objave: 25.03.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2  

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT (v vseh treh nazivih) na Katedri za infekcijske bolezni in epidemiologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom 40 % (20 % redno + 20 % dopolnilno delo) M/Ž– dve delovni mesti  

2.    Pogoji za opravljanje dela: 

 • univerzitetna izobrazba iz medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;
 • veljaven pedagoški naziv za področje Infekcijske bolezni in epidemiologija;
 • ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL in veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • hkrati zaposlitev tudi v javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3.  Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.   Rok za prijavo: 8 dni, od 25. 3. 2022 do 2. 4. 2022

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.  

5.   Kontaktna oseba na članici:  Ime in priimek: prof. dr. Janez Tomažič  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.