Datum objave: 11.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj lektor (m/ž) (šifra DM: D010004) za poljski jezik na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) slavistične smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) slavistične smeri;
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja lektorja za poljski jezik. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja lektorja za poljski jezik. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da sogla-ša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • tri leta ustrezne pedagoške prakse ter vsaj tri mesece delovanja v ustreznem je-zikovnem okolju;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za je-zike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega me-sta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za orga-nizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd.);
 • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenjskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih; 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Zaželene dodatne kompetence:

 • poznavanje poljščine in slovenščine na nivoju, ki omogoča vodenje prevajalskih vaj;
 • dobro poznavanje slovensko-poljskih literarnih in kulturnih stikov;
 • sposobnost za organiziranje, pripravo in izvedbo kulturnih in promocijskih do-godkov ter drugih obštudijskih dejavnosti;
 • sposobnost posredovanja vsebin s področja poljskega in slovenskega jezika slu-šateljem, ki jim je poljščina drugi/tuji jezik.

5. Rok za prijavo: 45 dni, do vključno 26. 5. 2022  

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela;
 • seznam funkcionalnih znanj.

na elektronski naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

Predviden pričetek dela: 21. 11. 2022  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si