Datum objave: 14.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Visokošolski učitelj lektor (m/ž) (šifra DM: D010004) za francoski jezik na Oddelku za  romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) - smer francoščina ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) - smeri francistka (dvopredmetna smer), francistika z romanistiko (enopredmetna smer) ali francoščina (pedagoška smer) oz. enaka stopnja izobrazbe na primerljivih programih drugih univerz  ali doktorat znanosti s področja francistike ali doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) s področja francistike,
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja lektorja za francoski jezik. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja lektorja za francoski jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za prizna-nje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • tri leta ustrezne pedagoške prakse ter vsaj tri mesece delovanja v ustreznem jezikovnem okolju;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

  3. Opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd.);
 • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenjskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih; 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Zaželene dodatne kompetence:izkušnje s poučevanjem francoščine kot tujega jezika v srednjem ali visokem šol-stvu  

5. Rok za prijavo: 30 dni, do vključno 14. 5. 2022  

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela;
 • seznam funkcionalnih znanj.

na elektronski naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2022.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Buzeti

Telefonska številka: 01 241 13 30

E-mail: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si