Datum objave: 26.04.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (J017916)

 • Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. 
 • Registrska številka prijave na ZRSZ: OL22610  

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri  

Delovne izkušnje: 5 let ustreznih delovnih izkušenj  

Poskusno delo: 3 mesece  

Splošni in podrobnejši opis del in nalog delovnega mesta:  

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja,  
 • pripravlja dokumente delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodeluje pri izdelavi programa dela…),
 • izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,  
 • vodi in organizira finančno poslovanje na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,  
 • opravlja naloge po navodilih revizorske službe univerze,  
 • skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,  
 • opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,  
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,  
 • izvršuje sklepe organov univerze oz. članice ter spremlja zakonodajo in druge predpise s področja finančno računovodskega poslovanja fakultete ter njihovo spoštovanje in uporabo,   
 • nadzoruje delo finančno računovodske službe in zagotavlja nemoteno delovanje službe,  
 • sodeluje pri delu organov fakultete in univerze,  
 • kontrolira in spremlja stroške in zagotavlja učinkovito porabo sredstev,  
 • pripravlja finančna poročila za zunanje in notranje uporabnike računovodskih informacij, 
 • izdeluje kalkulacije za določanje prodajnih cen proizvodov in storitev,  
 • izdeluje pravilnike, ki se nanašajo na finančno računovodsko poslovanje fakultete,  
 • skrbi za pravilno, sprotno vodenje in hranjenje knjigovodskih listin, poslovnih knjig,  
 • odgovarja za usklajenost knjigovodskih stanj, sredstev in obveznosti do virov sredstev,  
 • odgovarja za pravilno in pravočasno sestavo računovodskih izkazov in poročil,  
 • spremlja prilive in odlive finančnih sredstev,  
 • organizira popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,  
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu tajnika fakultete.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  

 • poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,   
 • usposobljenost za delo z računalnikom,  
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.    

3. Posebni pogoji za opravljanje dela. 

Inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.   

«Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

4. Rok za prijavo: 11 dni (26.4.2022 – 7.5.2022)  

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e-pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si   

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.    

5. Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Maja Zdešar Telefonska številka: 01 520 77 33 E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si