Datum objave: 10.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  (D010001)  

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (16 ur tedensko).  

Reg. št. ZRSZ: OL49607

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja kineziologije ali naravoslovnih ved ali
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja kineziologije ali naravoslovnih ved ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja kineziologije ali naravoslovnih ved.

Veljavni habilitacijski naziv:: asistent za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija .  

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL. Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis: skrb za pripravo vseh ustreznih delovnih sredstev (orodja, oprema, rekviziti), ki so  potrebni za izvedbo praktičnih in drugih oblik vaj pri predmetu in po končanem pedagoškem procesu za ustrezno shranitev teh sredstev.  

3. Posebni pogoji za opravljanje dela:

 • retorične sposobnosti 
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika
 • znanje uradnega jezika

4. Poskusno delo:

 • asistent, 7. stopnja izobrazbe – največ 3 mesece
 • asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, oba 8. stopnja izobrazbe – največ 4 mesece

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

5. Rok za prijavo: 3 dni (9.5.2022 – 12.5.2022)  

6. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .   Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si