Datum objave: 18.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

  Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007)  

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (8 ur tedensko oziroma 20% polnega delovnega časa) s predvidenim začetkom 1. 8. 2022; zaposlitev na projektih.  

Reg. št. ZRSZ: OL77178


2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti ustrezne smeri   

Veljavni habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija;   Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL. Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:

  • znanstvenoraziskovalno delo, 
  • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine), 
  • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami, 
  • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju, 
  • spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis, 
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi, 
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih, 
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Posebni pogoji za opravljanje dela. Inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

  »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

4. Rok za prijavo:  60 dni (18. 5. 2022 – 17. 7. 2022)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po e-pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Maja Zdešar Telefonska številka: 01 520 77 33, e-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si