Datum objave: 18.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  ČLANICA: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Asistent (šifra DM: D010001) na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.   

2. Pogoji za opravljanje dela:  

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer etnologija in kulturna antropologija ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer etnologija in kulturna antropologija;
 • veljaven habilitacijski naziv asistenta za etnologijo. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za etnologijo. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
 • uporaba računalniških orodij;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

3. Poskusno delo: 3 mesece  

4. Zaželene dodatne kompetence:

 • znanje angleškega jezika,
 • izkušnje v pedagoškem procesu na visokošolski ustanovi,
 • zanimanje za raziskovalno, strokovno in pedagoško delo na področju etnologije Slovenije,  
 • dobro poznavanje metodologije raziskovanja v etnologiji in kulturni antropologiji,
 • izkušnje s sodelovanjem pri raziskovalno-razvojnih in/ali znanstvenih projektih, 
 • izkušnje s sodelovanjem z različnimi strokovnimi institucijami, 
 • izkušnje s prenosom znanstvenih spoznanj v prakso,  
 • izkušnje pri organizaciji študentskih taborov ter strokovnih in znanstvenih dogodkov, 
 • izkušnje s pisanjem in urejanjem znanstvenih besedil. 

5. Opis del in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme, opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

6. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 27. 5. 2022  

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistenta za etnologijo ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • reference s področij, navedenimi v 4. točki razpisa,
 • seznam funkcionalnih znanj.

po elektronski pošti na naslov kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si  

7. Predviden začetek dela: 1. 9. 2022  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si