Datum objave: 23.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ (D017004), v nazivu: predavatelj / višji predavatelj, za področje znanost o športu – kineziologija, za nedoločen čas, s krajšim (50 %) delovnim časom     

1. Zaposlitev za: nedoločen čas od 1. 10. 2022, s krajšim (50 %) delovnim časom.  

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:   

Zahtevana izobrazba: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), profesor športne vzgoje, 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), športna vzgoja;

Veljaven habilitacijski naziv:

 • predavatelj za področje znanost o športu – kineziologija,
 • višji predavatelj za področje znanost o športu – kineziologija;

Znanje slovenskega jezika na ravni B2, aktivno znanje angleškega jezika, aktivno znanje hrvaškega jezika;

Funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), izkušnje s poučevanjem, specialne športne reference s področja fitnesa – skupinskih vadb in splošne telesne priprave, uporaba računalniških orodij.  

3. Opis del in nalog: 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 23. 5. 2022  

5. Rok za prijavo: (8 dni)   

6. Prijava: 

Kandidati naj v prijavo priložijo:

 • življenjepis,
 • bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 • dokazila o izobrazbi,
 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv predavatelj ali višji predavatelj, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
 • kratko vizijo svojega dela na UL FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ŠV_IME IN PRIIMEK«.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

7. Kontaktna oseba na članici: Mateja Ravnik e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si