Datum objave: 30.05.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje Veterinarska medicina na Kliniki za reprodukcijo in velike živali za nedoločen čas, s krajšim, 30 % delovnim časom (šifra DM: D019001)

2. Pogoji za opravljanje dela: Doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) veterinarske smeri.

Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Veterinarska medicina. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje enakovrednosti naziva.

Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo od 30. 5. 2022 do 29. 7. 2022.

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na el. naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko OM07430.   

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irma Jesenovec

Telefonska številka: 01 47 79 389

E-mail: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si