Datum objave: 01.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2  

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT (v vseh treh nazivih) na Katedri za družinsko medicino za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom (40 %) M/Ž – dve delovni mesti  

2.    Pogoji za opravljanje dela: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;  
 • veljaven pedagoški naziv za področje Družinska medicina
 • ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • nepolni delovni čas, hkrati zaposlitev tudi v ustanovi, ki ima z UL MF sklenjeno pogodbo za izvajanje pedagoškega procesa na področju družinske medicine
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.   Rok za prijavo: 8 dni, od  1. 6. 2022 do 9. 6. 2022.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete po pošti na naslov Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si.   

5.   Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Marija Petek Šter

 Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.