Datum objave: 16.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 (v nazivu docent/-ka, izredni/-a profesor/-ica ali redni/-a profesor/-ica)

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/-ka tujec/-jka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • doktorat znanosti, 
 • izvolitev v docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica, redni/-na profesor/-ica za področje analiza politik ali veljaven naziv gostujoči učitelj, gostujoča učiteljica (ekvivalent nazivu docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica ali redni/-na profesor/-ica) za področje analiza politik
 • če kandidat/-ka v času prijave nima izvolitve v omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/-ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • prednost bodo imeli kandidati in kandidatke s kakovostnimi objavami ter pedagoškim in raziskovalnim delom s področja analize politik, procesov oblikovanja in izvajanja javnih politik, s področja javnopolitičnih akterjev in institucij s poudarkom na vlogi in delovanju interesnih skupin ter s področja oblikovanja politik na EU ravni. 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/-tko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih morebitnih izvajalk/-lcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom in študentkam pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
 • znanstvenoraziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis: sodelovanje v organih in komisijah katedre in fakultete  

4. Rok za prijavo: 16. 6. 2022 do 15. 8. 2022 Kandidat/-ka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografijo. Kandidat/-ka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

5. Računalniški programi: MS Office, računalniški programi in okolja za upravljanje s podatki in statistično analizo podatkov (SPSS), znanje in uporaba zoom orodij, spletne učilnice (Moodle)   

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

Inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, skupinsko delo,  delo v mednarodnem in medkulturnem okolju.  

7. Delovno razmerje: Nedoločen čas, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur/teden   

Zaposlitev predvidoma v septembru 2022.

Poskusna doba: 3 meseci.

  »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si