Datum objave: 23.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Pomočnik tajnika članice (m/ž) (šifra DM: J017903) v organizacijski enoti Uprava - Finančno-računovodska službi na Filozofski fakulteti za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri; visokošolska uni-verzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri; magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri, 
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika, 
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, 
 • znanja za uporabo računalniških programov, 
 • poznavanje predpisov s področja financ in računovodstva, 
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
 • samostojno vodenje zadev različnih področij,
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • Sodeluje pri pripravi predlogov metodologije finančnega načrtovanja in analiziranja
 • sodeluje pri pripravi dokumentov delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, program dela…),
 • koordinira in pripravlja zaključni račun in druga računovodska poročila,
 • koordinira in pripravlja analize in poročila za finančno računovodsko področje,
 • pripravlja finančne konstrukcije pregledov nad finančnimi tokovi,,
 • izvaja finančni nadzor nad naročili blaga in storitev
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi javnih naročil,
 • sodeluje pri pripravi finančne ocene tveganja in pri vzpostavitvi ter posodabljanju regis-trov tveganj,
 • priprava cenika FF,
 • priprava kalkulacij študijskih programov in finančnih izračunov za izredni študij,
 • koordinira uporabo in nadgradnje poslovno-informacijskega sistema APIS znotraj in med strokovnimi službami ter drugimi organizacijskimi enotami fakultete,
 • pripravlja in sodeluje pri pripravi internih aktov s finančno računovodskega področja
 • svetuje s svojega področja drugim organizacijskim enotam,
 • skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,
 • druga dela po nalogu nadrejenega, ki vsebinsko sodijo v širšo strokovno področje de-lovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 1. 7.  2022.   

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: maja.krapez@ff.uni-lj.si. 

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-pošta: maja.krapez@ff.uni-lj.si