Datum objave: 24.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje  

 • šifra del. mesta: D019001
 • naziv: docent / izredni profesor / redni profesor za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (20 ur/teden)  

2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti na področju tehniške smeri   

Veljaven habilitacijski naziv UL: docent ali izredni profesor ali redni profesor za habilitacijsko področje informacijske in grafične tehnologije ali elektrotehnike ali tekstilstvo ali oblikovanje tekstilij in oblačil ali  likovno izražanje na področju tekstilnega oblikovanja  ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti,
 • poznavanje preteklega in predvsem aktualnega področja funkcionalizacije površin, 
 • poznavanje postopkov izdelave embalažnih materialov z različnimi tehnologijami
 • poznavanje aktualnih vsebin s področja načrtovanja in oblikovanja embalaže, 
 • obvladovanje uporabe programske opreme za načrtovanje in oblikovanje embalažnih izdelkov,
 • aktivno znanje slovenščine, angleščine in/ali nemščine na ravni C2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), kot tudi hrvaščine oziroma srbščine na ravni B2. 

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter drugih del,
 • znanstvenoraziskovalno delo, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.),
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 60 dni, do 23.8.2022   Kandidat posreduje vlogo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s seznamom funkcionalnih znanj,
 • bibliografijo, dokazilo o izobrazbi, dokazilo o izvolitvi v naziv.

Pisne vloge naj kandidat v razpisanem roku pošlje po pošti na naslov:  UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana   oziroma    Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v en dokument) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks@ntf.uni-lj.si

  Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.   

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Naravoslovnotehnška fakulteta UL si pridržuje pravico, da v skaldu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje, in si hkrati pridržuje pravico, da ne zapolni razpisanega delovnega mesta.   

5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

helena.zalar@ntf.uni-lj.si