Datum objave: 27.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII 34, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR za področje Znanost o lesu in lignoceluloznih kompozitih ter tehnologije v lesarstvu

 • Šifra DM: D019001 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 1, 2, 3
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ustrezne smeri,
 • veljaven habilitacijski naziv (docent/izredni profesor/redni profesor) za področje Znanost o lesu in lignoceluloznih kompozitih ter tehnologije v lesarstvu; kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. Če tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi,
 • aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost in retorične sposobnosti, organizacijske sposobnosti, znanja  uporabe računalniških programov,
 • znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja znanosti o lesu (zgradba, lastnosti in uporaba lesa, raziskave lesa na področju kulturne dediščine in arheologije)
 • dokumentirano strokovno delo na področju - sposobnost reševanja težav iz prakse povezanih z zgradbo in lastnostmi lesa
 • pedagoške izkušnje na področju (visokošolskega) izobraževanja znanosti o lesu;
 • poznavanje sodobnih metod visokošolske didaktike in naprednih metod poučevanja ter spletnih učilnic in izkušnje s poučevanjem na daljavo
 • sposobnost timskega dela in izkušnje z organiziranjem dogodkov, delavnic ali tečajev.

Opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, po nalogu delodajalca, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
 • vodenje in koordiniranje raziskovalnih in aplikativnih projektov na področju znanosti o lesu (zgradba in lastnosti lesa, uporaba lesa, raziskave lesa v kulturni dediščini, arheologiji in strokovno delo na področju dendrokronologije)

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo bogate izkušnje z visokošolskim poučevanjem na področju znanosti o lesu (podprto s študentskimi ocenami) znanstvene in strokovne reference na več področjih raziskav lesa.  

Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 28. 8. 2022  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.  

Kontaktna oseba na članici:  Anton Zupančič anton.zupancic@bf.uni-lj.si