Datum objave: 29.06.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

Razpisano delovno mesto: ASISTENT, na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko, za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (50%) / M/Ž 

Pogoji za opravljanje dela: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, matematike in računalništva, zdravstva ali družbenih ved;
 • v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;
 • veljaven pedagoški naziv za področje biostatistika in biomedicinska informatika;
 • ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni, od 29. 6. 2022 do 7. 7. 2022  

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti dekanat@mf.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:  Ime in priimek: prof. dr. Maja Pohar Perme.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.