Datum objave: 26.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedri za matematiko in fiziko

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

 

1.   Pogoji za opravljanje dela:

 

·      doktorat znanosti (prejšnji) s področja matematike

·      doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja matematike

·      veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Matematika

·      kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;

·      znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;

·      retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;

·      sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;

·      prednost bodo imeli kandidati s pedagoškimi izkušnjami pri matematičnih predmetih in z izkušnjami s poučevanjem na daljavo.

 

 

2.   Kratek opis del in nalog:

 

·      oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

·      organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

·      predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

·      vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

·      mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

·      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

·      znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

·      skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

·      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

3.   Rok za prijavo:

Datum objave: 26. 7. 2022, rok 60 dni; do 25. 9. 2022

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:

 

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

 

 

4.   Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 01/47 68 510

E-mail: