Datum objave: 26.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ZA PODROČJE ZAKONSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (30 ur na teden oz. 75 %)

 

 

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: D019001

Tarifni razred: IX

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (30 ur/teden)

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od predvidoma 1. 11. 2022 s poskusno dobo 3 mescev
Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Maribor


Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje, ustrezne smeri)

·         veljaven habilitacijski naziv UL docent / izredni profesor / redni profesor za področje zakonske in družinske terapije ali naziv gostujočega učitelja na UL. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva učitelja v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva ali za imenovanje v naziv gostujočega učitelja, v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

·         znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

·         retorične in pedagoške sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev

 

Zaželena dodatna znanja oz. izobraževanja:

·         Doktorat znanosti s področja zakonske in družinske terapije

·         Izkušnje raziskovanja in poučevanja uporabe kvantitativnih raziskovalnih metod, vključno z zahtevnejšimi multivariatnimi statističnimi analizami podatkov z uporabo programov SPSS in Amos na področju zakona, družine in medosebnih odnosov;

·         Izkušnje raziskovanja in poučevanja kvalitativnih metod in analiz podatkov, poznavanje programskih orodij za tako analizo (npr. QDA Miner),

·         Izkušnje raziskovanja in poučevanja intervencij in pojavov na področju zakonske in družinske terapije ter praktičnega zakonskega in družinskega terapevtskega dela

 

Kratek opis del in nalog:

·         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

·         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

·         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

·         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

·         mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih delih,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),

·         znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

·         skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: 60 dni, od  27. 07. 2022 do 25. 09. 2022

Kandidati morajo vlogo s priloženim življenjepisom in bibliografijo pošljejo na 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,