Datum objave: 28.07.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D010001, Asistent (m/ž)

 

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: ON88495

Število razpisanih delovnih mest: 1 Šifra delovnega mesta: D010001 Šifra naziva: 3 / 2 / 1 Naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX Plačna podskupina: D1 Vrsta zaposlitve: polni delovni čas Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas od 01.09.2022 dalje Poskusno delo: največ 4 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) / doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri (tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če so ustrezno overjene v državi izvora, skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu; listine izdane v državah podpisnicah Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin je potrebno overiti z žigom Apostille),

·         veljavni habilitacijski naziv asistent za področje matematika, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,

znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),

·         uporaba računalniških orodij.

 

 

 

 

Opis delovnega mesta:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          izvajanje nadzora nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalen nadzor nad izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

 

 

 

Datum objave: 28.7.2022

 

Rok za prijavo: 3 dni, do 2.8.2022

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovska@fmf.uni-lj.si.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 4766-563

E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si