Datum objave: 16.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, v nazivu: DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje RAČUNOVODSTVA IN REVIZIJE (šifra DM: D019001, m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).  

Predvideni datum zaposlitve: oktober 2022.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja računovodstva in revizije;
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje računovodstva in revizije;
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Delovne izkušnje: /  

Poskusno delo: /  

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Od kandidatov pričakujemo odgovornost:

 • za izvedbo oz. soizvedbo predmeta v skladu s študijskim programom in ostalimi predpisi;
 • za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del;
 • za delovna sredstva;
 • za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta;
 • za strokovni nadzor nad delom asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi predmetov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki imajo izkušnje s poučevanjem računovodstva na poslovni šoli, ki ima eno od mednarodnih akreditacij (EQUIS, AACSB);
 • ki imajo dobre študentske ocene za svoje pedagoško delo;
 • ki imajo relevantne znanstvene objave na področju računovodstva v slovenskem in angleškem jeziku;
 • ki imajo vsaj eno objavo AJG 3 ali več;

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis 
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Rok za prijavo: do 15. 10. 2022 oz. 60 dni; prijave so možne po elektronski pošti na naslov luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RPKRR22-16«  

Kontaktna oseba na članici:

Kontaktna oseba za postopek: Ime in priimek: Luka Lah Telefonska številka: + 386 (1) 5892 590 e-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si