Datum objave: 17.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica UL: FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana   

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž, s krajšim delovnim časom (10 %)

  • Šifra delovnega mesta: D019001
  • Tarifni razred: IX
  • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor  

Pogoji za opravljanje dela  

  • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti farmacevtske, klinično-biokemijske, kemijske, medicinske, biokemijske ali druge ustrezne smeri (8/2. raven izobrazbe); 
  • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja: docent, izredni profesor ali redni profesor za področje: farmacevtska tehnologija ali farmacevtska tehnologija in biofarmacija ali farmacevtska nanotehnologija ali kozmetologija. 

Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev in priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva. 

  • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi. 
  • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Kratek opis dela in nalog:

  • pedagoško delo (predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje vsebine visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam znanstvenega razvoja stroke, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov znanja, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, mentorstva, znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke, sposobnost načrtovanja prijav in vodenje projektov, sposobnost povezovanja in mednarodnega sodelovanja, organiziranje strokovnih izobraževanj, poletnih šol in konferenc, skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov, druge naloge. 

Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas od 1. 11. 2022 do 30. 9. 2023, s krajšim 10% - delovnim časom (4 ure/teden).

Rok za prijavo:  do 17. 10. 2022  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.     

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv, citiranosti, bibliografijo itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.  

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata). Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati. Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadar koli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.   

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.   

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Milena Petek Telefonska številka: 01 4769-693 E-mail: ks@ffa.uni-lj.si