Datum objave: 23.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica:  UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (J017101) v Športnem centru na Inštitutu za šport   

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in 3 mesečnim poskusnim delom. Reg. št. objave na ZRSZ: OP55463  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Veljavni habilitacijski naziv: /  

1 leto ustreznih delovnih izkušenj  

Poskusno delo 3 mesece.  

3. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju;
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • administrativno vodenje dela;
 • informacijsko svetovalno delo;
 • priprava in zbiranje podatkov;
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta ponalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • pripravlja letne plane in programe dela,
 • skrbi in zagotavlja popolnitev strokovnih kadrov na letnem nivoju,
 • pripravlja in izdaja račune za vadeče,
 • skrbi za vadbeno opremo,
 • razpisuje proste kapacitete za oddajo prostorov,
 • koordinira delo s programsko povezanimi oddelki,
 • izdeluje polletna in letna vsebinska in finančna poročila,
 • vodi evidenco vadečih po skupinah,
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci,
 • skrbi za ustrezno hrambo dokumentacije in arhiv Šprtnega centra Fakuletete za šport,
 • pripravlja urnike in najemne pogodbe oziroma pogodbe o uporabi športnih dvoran in bazena, 
 • sodeluje pri pripravi osnutkov cenikov,
 • sodeluje pri pripravi spletne strani Inštituta za šport s področja usposabljanj,
 • po potrebi nadomešča samostojne strokovne delavke Inštituta za šport,
 • skrbi za izvedbo organizacijskih, strokovno administrativnih in drugih del po navodilu predstojnika Inštituta za šport.

4. Posebni pogoji za opravljanje dela: 

 •  aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti. 

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

4. Rok za prijavo: 3 dni (23. 8. 2022 – 26. 8. 2022)  

5. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .  

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si