Datum objave: 23.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Učitelj slovenščine na tuji univerzi v Banjaluki, Bosna in Hercegovina (šifra DM: D017002) Filozofske fakultete (m/ž), za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • 1 leto delovnih izkušenj;
 • znanje jezika države gostiteljice glede na specifike slovenistike;
 • delovne izkušnje  iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
 • delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

3. Kratek opis del in nalog:  

Splošni opis:

 • sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam specifičnim univerzitetnim in visokošolskim programom gostiteljice;
 • poučuje v skladu z ustreznim javnoveljavnim programom za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • skrbi za uveljavljanje in vedenje o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, spodbuja znanstveno in aplikativno raziskovanje na univerzah v tujini na področju slovenistike in interdisciplinarno;
 • sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke:
 • vzdržuje redne delovne stike z nosilcem programa STU, UL FF in univerzo gostiteljico;
 • obvešča kadrovsko službo fakultete in nosilca programa o formalnopravnem statusu svojega delovanja v tujini in o spremembah svojega zdravstvenega stanja;
 • ob koncu študijskega leta pripravi poročilo o delovanju slovenistike v preteklem študijskem letu;
 • obvešča STU o prireditvah in dogodkih na slovenistiki;
 • spremlja razvoj stroke in se stalno strokovno izpopolnjuje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika;
 • sodeluje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi RS v državi gostiteljici.

Podrobnejši opis:

 • poučuje slovenščino na univerzah v tujini in na določenih območjih (zamejstvo, izseljenstvo) tudi kot drugi ali prvi jezik v skladu z letnim programom dela in programom univerze gostiteljice ter v skladu z ustreznim javnoveljavnim programom za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika;
 • opravlja mentorsko delo za študente, preverja znanje študentov;
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi študijskih programov na univerzah v tujini;
 • organizira predavanja, kulturne dogodke, izvaja druge projekte in promovira slovenski jezik, literaturo in kulturo;
 • skrbi za razvoj lektorata na univerzi gostiteljici, pripravlja letni delovni načrt in letno poročilo o delovanju lektorata;
 • se stalno strokovno izpopolnjuje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika in dvakrat letno, udeleži delovnega srečanja ter izobraževanja,ki jih organizira nosilec programa;
 • poučuje na Seminarju slovenskega jezika,literature in kulture enkrat v treh letih, oziroma če to ni možno, na drugih tečajih slovenščine kot tujega jezika za študente v organizaciji nosilca programa;
 • se povezuje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije ter visokošolskimi in drugimi institucijami glede mednarodnega sodelovanja in študija v Republiki Sloveniji; posreduje informacije o možnostih izmenjav učiteljev in študentov ter študija v Republiki Sloveniji.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 31. 8. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si  

Predviden pričetek dela: 15. 9. 2022  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

5. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si