Datum objave: 23.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:   

VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedri za operativno gradbeništvo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja gradbeništva 
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo 
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
 • sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;

Prednost bodo imeli kandidati:

 • z raziskovalnimi referencami s področja vodenja in upravljanja procesov graditve,
 • s poglobljenim poznavanjem informacijskega modeliranja zgradb
 • ter s pedagoškimi izkušnjami s poučevanjem na daljavo.

2. Kratek opis del in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo:  

Datum objave: 23. 8. 2022, rok 60 dni; do 22. 10. 2022  

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

4. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 01/47 68 510

E-mail: mateja.progar@fgg.uni-lj.si