Datum objave: 24.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


ČLANICA: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:   

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) (šifra DM: J017104) v tajništvu Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska 2. stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office;
 • poznavanje predpisov področja;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo: 3 mesece.  

4. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju;
 • izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnješi opis:   

Študijsko področje:

 • sodelovanje pri organizaciji izvedbe študijskega procesa v skladu s potrjenimi študijskimi programi in sodelovanje pri pripravi oz. prenovi študijskih progra-mov na vseh stopnjah študija;
 • v sodelovanju s predstojnikom oddelka izdelava seznama predavanj, najav ob-sega pedagoškega dela in sestava urnikov za vse stopnje študija;
 • usklajevanje izpitnih rokov in govorilnih ur;
 • pregledovanje in potrjevanje izpitnih pogojev za prehod v višji letnik in za pri-stop k diplomi;
 • koordinacija zagovorov diplomskih, magistrskih in doktorskih diplom;
 • priprava podatkov za izdajo prilog k diplomam;
 • samostojno strokovno svetovanje študentom v vprašanjih, ki zadevajo študij na oddelku;
 • priprava predlogov za reševanje študentskih prošenj in pritožb;
 • sodelovanje pri organizaciji študentskih ekskurzij, terenskih vaj, delovne prakse in pri organizaciji mednarodnih izmenjav študentov;
 • samostojno urejanje podatkov v študentskem informacijskem sistemu.

Organizacijsko področje:

 • svetovalna, administrativno-tehnična in organizacijska pomoč predstojniku pri opravljanju njegovih nalog;
 • koordinacija in organizacija povezav med skupnimi službami fakultete in oddel-kom ter sodelovanje v fakultetnih delovnih skupinah;
 • uresničevanje sklepov in navodil izdanih na fakulteti;
 • spremljanje zakonodaje in drugih predpisov s področja visokega šolstva in z njim povezanih področij;
 • spremljanje univerzitetnih in fakultetnih aktov;
 • opozarjanje na morebitne postopke in odločitve, ki bi bile v neskladju z univer-zitetnimi in fakultetnimi akti in internimi navodili;
 • v sodelovanju s predstojnikom oddelka priprava programa dela oddelka in fi-nančnega načrta ter poročila o delu in realizaciji finančnega načrta;
 • pregled pravilnosti zahtevkov za izdajo naročilnic (v skladu s postopki javnega naročanja) in obračuna potnih nalogov;
 • pregled nad finančnim poslovanjem oddelka in skrb za pravočasno likvidacijo računov;
 • sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj, konferenc, simpozijev ipd. v organizaciji oddelka (tudi mednarodnih) in gostovanj tujih predavateljev na od-delku;
 • koordinacija in sodelovanje pri seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja diplomantov; 
 • sodelovanje pri promocijski dejavnosti oddelka;
 • urejanje informacij na spletnih straneh oddelka;
 • urejanje sprejete in oddane pošte oddelka, pisanje zapisnikov na sejah in sestan-kih oddelka, vodenje arhiva tajništva oddelka ter nabava pisarniškega materiala za potrebe oddelka;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

5. Zaželene dodatne kompetence:

 • zaželena je univerzitetna izobrazba ali magisterij (2. bolonjska stopnja) s področja pri-merjalne književnosti in literarne teorije.

6. Rok za prijavo: 4 dni, do 29. 8. 2022.   Razgovori bodo predvidoma potekali 1. 9. 2022.  

7. Pričetek dela: 1. 10. 2022  

8. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

9. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-pošta: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si