Datum objave: 09.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   

Asistent (šifra DM: D010001) na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko. 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer etnologija in kulturna antropologija, alimagistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer etnologija in kulturna antropologija;
 • veljaven habilitacijski naziv asistenta za folkloristiko in primerjalno mitologijo ali etnologijo ali kulturno in socialno antropologijo. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, če ima veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali če izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za folkloristiko in primerjalno mitologijo ali etnologijo ali kulturno in socialno antropologijo. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
 • uporaba računalniških orodij;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

3. Poskusno delo: največ 4 mesece.  

4. Zaželene dodatne kompetence:

 • znanje angleškega jezika;
 • glasbene kompetence na osnovni ravni;
 • zanimanje za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo na področju folkloristike, zlasti sodobne folkloristike;
 • dobro poznavanje metodologije raziskovanja v folkloristiki, etnologiji in kulturni antropologiji;
 • znanstvenoraziskovalne izkušnje s področja folkloristike;
 • znanstvene objave s področja folkloristike. 

5. Opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu;
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke;
 • skrb za ustrezno in predpisano skladiščenje nevarnih snovi;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • stalen nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

6. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 17. 9. 2022.  

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografijo,
 • dokazili o izobrazbi,
 • dokazili o veljavnem habilitacijskem nazivu asistenta za folkloristiko in primerjalno mitologijo ali etnologijo ali kulturno in socialno antropologijo ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • referencami s področij, navedenih v 4. točki razpisa,
 • seznamom funkcionalnih znanj.

po elektronski pošti na naslov kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si  

7. Predviden začetek dela: 1. 10. 2022   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.


8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si