Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana  

Razpisuje prosto delovno mesto: Visokošolski učitelj za poučevanje predmeta Likovna teorija za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)  

Predviden začetek dela: februar 2023.

Pogoji za opravljanje dela:

 1. Doktorat znanosti.
 2. Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
 3. Aktivno znanje angleškega jezika in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 4. Najmanj sedem let samostojnega teoretskega delovanja na umetniškoraziskovalnem področju (objave v strokovnih in znanstvenih publikacijah s področja vizualnih umetnosti, likovnega jezika) in dokazana mednarodna aktivnost.
 5. Sposobnost povezovanja likovnoteoretskih področij s sodobnimi umetniškimi praksami.
 6. Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva.
 7. Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev ter sodelovanje.
 8. Bibliografske reference  oziroma znanstvene objave s področij likovne teorije in teorije vizualnih umetnosti.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam; 
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in sodobnimi dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu; 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog ter drugih del; 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
 • znanstvenoraziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in sodelovanje pri upravljanju, t.j. sodelovanje v organih in komisijah ALUO in UL.

Rok za prijavo: 60 dni; do 12. 11. 2022  

Kandidati morajo prijavi priložiti predstavitev vizije razvoja predmeta, ki vključuje:

 • smernice povezovanja likovne teorije s sodobnimi umetniškimi praksami (s temeljno referenčno likovnoteoretsko literaturo); 
 • strategijo povezovanja ateljejskih predmetov (realiziranih praktičnih likovnih vsebin) s konceptualnimi teoretskimi modeli; 
 • integracijo temeljnih likovnih in vizualnih strategij iz zgodovine do sodobnih modelov umetnosti 20. in 21. stoletja;
 • posodobitev likovne teorije v smeri povezovanja s področji vizualne kulture in vizualnih študij.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in predstavitev vizije razvoja predmetov pošljejo na elektronski naslov: ks@aluo.uni-lj.si.   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič  

Telefonska številka: 01/4212-507, E-mail: nina.grsic@aluo.uni-lj.si