Datum objave: 19.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SVETNIK, šifra DM: H019008 (m/ž), za določen čas do 31.12.2027 s krajšim (10 %) delovnim časom (4 ure na teden). Predviden datum zaposlitve je 1. 12. 2022   Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu: »Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja ter inovacij na organizacije v starajočih družbah«.  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja družboslovja
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja družboslovja

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • Znanstveni svetnik
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv znanstveni svetnik na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

  Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

 • za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del
 • za varno delo
 • za strokovni nadzor in vodenje sodelavcev v skupini
 • za opremo oziroma delovna sredstva
 • odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta

Delovne izkušnje:/  

Poskusno delo: /  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z: 

 • uporabo sodobnih metod raziskovanja v družboslovnih vedah,
 • s poznavanjem področja problematike staranja delovne sile v sodobnih družbah,
 • s poznavanjem področja managementa, psihologije v managementu in zdravstvenega managementa,
 • z izkušnjami na nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografijo
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo:   Prijave pošljite do vključno 18. 11. 2022 (60 dni); prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRC22-18«  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 590

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si